Časté dotazy

Zde najdete odpovědi na často kladené otázky, se kterými se v praxi potkáváme.

Jaké informace jsou potřebné pro vytvoření cenové nabídky?

K vytvoření cenové nabídky potřebujeme vědět , jaký je typ překladu, tlumočení či korektury a jejich účel použití. Cílový jazyk, termín a způsob předání, údaje o speciální terminologii, požadavky kladené na grafickou úpravu textu, a jiné důležité informace a požadavky kladené na překlad. V neposlední řadě fakturační údaje právnické či fyzické osoby.

Je možné zajistit korekturu přeloženého textu?

Samozřejmě. Korekturu zajišťujeme pomocí rodilých mluvčích cílového jazyka. Jazyková korektura je součástí veškerých překladů, které jsou u nás realizovány, jelikož pracujeme na základě principu „čtyř očí", v rámci překladu tedy získáváte jazykovou korekturu zdarma! Více o korekturách naleznete v menu „korektury".

Jak mohu podklady k překladu, korektuře či tlumočení doručit?

Přijímáme objednávky elektronickou poštou, osobně na centrále v Českém Těšíně či na pobočkách v Třinci a Ostravě nebo prostřednictvím poštovní zásilky.

Jakým způsobem je zajištěna ochrana utajovaných informací?

Všichni překladatelé, tlumočníci a korektoři spolupracující se společností Pygmalion, s. r. o. musejí dodržovat ustanovení, která jsou definována v Dohodě o mlčenlivosti, ochraně utajovaných informací a zákazu jejich zneužití. V těchto dokumentech je přesně popsáno, co je obchodní tajemství nebo důvěrná informace, jaké jsou podmínky jejich utajování a jaké jsou sankce za případné porušení těchto podmínek. Dodržování těchto pravidel považuje každý profesionální překladatel za samozřejmost.

V jakém termínu může být překlad proveden?

Termín vyhotovení stanovujeme vždy individuálně a s ohledem na požadavky klienta, kterým se vždy snažíme vyjít vstříc. Pro ilustraci je jeden překladatel schopen za jeden pracovní den přeložit přibližně 4-6 NS (za určitých okolností i více). Pokud na překladu budou moci pracovat dva překladatelé současně, bude to 9-12 NS za jeden den. U větších projektů je možno sestavit tým například o čtyřech překladatelích a čtyřech korektorech. Potom je možné přeložit denně přibližně 20-25 normostran. Záleží na tom, zda je text technicky rozdělitelný na více částí. Je důležité, aby byla použita jednotná terminologie a dodržen stejný styl, aby čtenář nepoznal, že na překladu pracovalo více překladatelů. K času, který potřebuje překladatel, je třeba přičíst čas na práci projektového manažera, korektora a grafika.

Co je to normo strana (NS) a jak probíhá účtování?

Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů včetně mezery za každým slovem) což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. Cena je obvykle kalkulována podle počtu přeložených normostran, nikoliv zdrojových. To znamená, že cenu není možno před zahájením překladu jasně určit a je tedy spíše jakýmsi odhadem.

Co je to soudní překlad?

Soudní překlad může realizovat pouze překladatel pověřený příslušným krajským soudem. Vyhotovený překlad se neoddělitelně spojí s originálem (zdrojovým dokumentem) nebo s notářskou kopií originálu a opatří razítkem a doložkou soudního tlumočníka (překladatele). Pokud si chce zákazník zachovat nepoškozený originální dokument, musí nejprve navštívit notáře nebo k tomu určený úřad (matrika, Česká pošta) a nechat si vyhotovit (notářsky) ověřenou kopii dokumentu. Jedná-li se o ověření cizojazyčného textu, notáři obvykle ověřují jen ty jazyky, které ovládají. Více v menu „soudní překlady".

Jaké typy korektur existují a proč se provádějí?

Cílem provádění jednotlivých korektur je zvýšení kvality přeloženého textu. Kvalita musí odpovídat účelu použití překladu. Podle toho je třeba správně zvolit, které korektury je nutno pro daný účel provést a v jakém pořadí.
Základní jazykovou korekturu provádíme v rámci každého realizovaného překladu, pokud není dohodnuto jinak.

Druhy korektur:

Více informací o typech korektur naleznete www.prekladypygmalion.cz/korektury

V jakém formátu je třeba materiály k překladu zaslat či dodat a jakém formátu je získám nazpět?

Pracujeme s kompletními balíčky sad Microsoft Office a Open Office. Disponujeme rovněž programem ke konverzi PDF dokumentů do základních formátů sady Microsoft Office. Před samotným započetím překladatelských prací je výstupní formát překládaných dokumentům předmětem konzultace s klientem, stejně jako forma výsledného předání (elektronickou poštou, v papírové podobě či nosičích jako jsou CD, DVD aj.)

Co jsou to CAT nástroje a jaké jsou jejich hlavní přednosti a výhody?

CAT (computer-assisted translation) je zkratka pro překlad podporovaný počítačem za použití speciálního softwaru. Nejedná se o strojový překlad, ale o překlad lidský, podporovaný vytvářenou překladovou pamětí. Mezi nejznámější programy, které k tomuto účelu používáme, patří SDL Trados, Transit, SDLX, Wordfast nebo Across. Výhody použití CAT nástrojů jsou následující:

  • terminologická konzistence (použití stejných termínů v celém dokumentu)
  • nižší náklady na překlad (stejné věty se překládají pouze jednou)
  • možnost vytváření překladatelské paměti a terminologického slovníku
  • podpora různých typů souborů
  • zlepšení kvality překladu

Co je to glosář?

Každý zákazník může mít určitá vlastní pravidla pro používání některých vybraných pojmů nebo slovních spojení jak ve zdrojovém textu, tak i v překladech svých firemních materiálů. Může se jednat o názvy pracovních pozic, názvy oddělení, firemních dokumentů, technologií, materiálů, postupů apod. Takový glosář je nutno vytvořit manuálně nejprve ve zdrojovém jazyce a následně podle potřeby i v dalších jazykových mutacích. Pokud má překladatelská agentura takový glosář k dispozici, potom je schopna mnohem lépe dodržet terminologické požadavky zákazníka.

Co je to terminologický slovník?

Jedná se o slovník odborných (specializovaných) výrazů pro daný obor nebo konkrétní společnost. Může být jednojazyčný (případně i výkladový) nebo také vícejazyčný. Terminologický slovník je možno částečně připravit automatizovaně a potom manuálně upravit, případně doplnit překlad jednotlivých hesel v dalším jazyce (jazycích). Překladatelské nástroje potom mohou nabízet překlad termínů, které jsou v něm obsaženy, podobně jako překladová paměť nabízí překlady celých vět.
Máte-li jakékoliv další dotazy, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. www.prekladypygmalion.cz/kontakty

 

S poptávkou nás můžete kontaktovat:

Objednávkovým formulářem
osobně - Mánesova 536/27, 737 01 Český Těšín
telefonicky - +420 558 713 868, +420 777 215 745, +420 777 215 746
e-mailem - preklady@pygmalion.cz, preklady3@pygmalion.cz