Časté dotazy

Zde najdete odpovědi na často kladené otázky, se kterými se v praxi setkáváme.

Jaké informace jsou potřebné pro vytvoření cenové nabídky?

K vytvoření cenové nabídky potřebujeme mít k dispozici text, kterého se objednávka týká a informace: o jaký typ překladu, tlumočení či korektury jde, zdrojový a cílový jazyk, termín a způsob předání, údaje o speciální terminologii, požadavky kladené na grafickou úpravu textu. Důležité je rovněž uvést identifikační informace o Vaší osobě/firmě. 

Je možné zajistit korekturu přeloženého textu?

Samozřejmě. Korekturu zajišťujeme většinou prostřednictvím rodilých mluvčích cílového jazyka. 

Jak mohu podklady k překladu, korektuře či tlumočení doručit?

Nejčastěji přijímáme objednávky elektronickou poštou. Podklady lze předat rovněž osobně na centrále v Českém Těšíně či na pobočkách v Třinci a Ostravě nebo zaslat poštou.

Jakým způsobem je zajištěna ochrana utajovaných informací?

Všichni překladatelé, tlumočníci a korektoři spolupracující se společností Pygmalion, s. r. o. musejí dodržovat ustanovení, která jsou definována v Dohodě o mlčenlivosti, ochraně utajovaných informací a zákazu jejich zneužití. V těchto dokumentech je přesně popsáno, co je obchodní tajemství nebo důvěrná informace, jaké jsou podmínky jejich utajování a jaké jsou sankce za případné porušení těchto podmínek. Dodržování těchto pravidel považuje každý profesionální překladatel za samozřejmost.

V jakém termínu může být překlad proveden?

Termín vyhotovení stanovujeme vždy individuálně a s ohledem na požadavky klienta, kterým se vždy snažíme vyjít co nejvíce vstříc. Pro ilustraci je jeden překladatel schopen za jeden pracovní den přeložit přibližně 4-6 NS (za určitých okolností i více). Pokud zpracováváme překlad do 24h, účtujeme express příplatek, dle náročnosti textu. 

Co je to normo strana (NS) a jak probíhá účtování?

Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů včetně mezery za každým slovem) což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. Cena je obvykle kalkulována podle počtu  normostran v cílovém jazyce, nikoliv zdrojových. To znamená, že cenu není možno před zahájením překladu určit zcela přesně a je tedy spíše jakýmsi odhadem.

Co je to soudní překlad?

Soudní překlad, jinými slovy ověřený překlad může realizovat pouze překladatel pověřený krajským soudem, tedy takzvaně překladatel s razítkem. Vyhotovený překlad je neoddělitelně spojen s originálem (zdrojovým dokumentem) nebo s ověřenou kopií originálu a je opatřen razítkem a doložkou soudního tlumočníka (překladatele). Ověřenou kopii dokumentu lze pořídit u notáře nebo na pobočkách Czech Pointu. Jedná-li se o ověřenou kopii cizojazyčného textu, notáři obvykle ověřují jen ty jazyky, které ovládají. Na Vaši žádost můžeme svázat překlad i kopií neověřenou, avšak takový druh soudního překladu nemusí být uřady přijat.

Jaké typy korektur existují a proč se provádějí?

Cílem korektury je zvýšení kvality textu. Kvalita musí odpovídat účelu použití překladu. Podle toho je třeba správně zvolit, které korektury je nutno pro daný účel provést a v jakém pořadí. Můžeme zajistit jazykovou, stylistickou a předtiskovou korekturu. Více informaci najdete zde: www.prekladypygmalion.cz/korektury

V jakém formátu je třeba materiály k překladu zaslat či dodat a jakém formátu je získám nazpět?

Pracujeme s kompletními balíčky sad Microsoft Office a Open Office. Disponujeme rovněž programem ke konverzi PDF dokumentů do základních formátů sady Microsoft Office. Před samotným započetím překladatelských prací je výstupní formát překládaných dokumentům předmětem konzultace s klientem, stejně jako forma výsledného předání (elektronickou poštou, v papírové podobě)

Co jsou to CAT nástroje a jaké jsou jejich hlavní přednosti a výhody?

CAT (computer-assisted translation) je zkratka pro překlad podporovaný počítačem za použití speciálního softwaru. Nejedná se o strojový překlad, ale o překlad lidský, podporovaný vytvářenou překladovou pamětí. Mezi nejznámější programy, které k tomuto účelu překladatelé používají patří SDL Trados, Transit, SDLX, Wordfast nebo Across. Výhody použití CAT nástrojů jsou následující:

  • terminologická konzistence (použití stejných termínů v celém dokumentu)
  • možnost vytváření překladatelské paměti a terminologického slovníku
  • podpora různých typů souborů
  • zlepšení kvality překladu

Co je to glosář?

Každý zákazník může mít určitá vlastní pravidla pro používání některých vybraných pojmů nebo slovních spojení jak ve zdrojovém textu, tak i v překladech svých firemních materiálů. Může se jednat o názvy pracovních pozic, názvy oddělení, firemních dokumentů, technologií, materiálů, postupů apod. Takový glosář je nutno vytvořit manuálně nejprve ve zdrojovém jazyce a následně podle potřeby i v dalších jazykových mutacích. Pokud má překladatelská agentura takový glosář k dispozici, potom je schopna mnohem lépe dodržet terminologické požadavky zákazníka.

Co je to terminologický slovník?

Jedná se o slovník odborných (specializovaných) výrazů pro daný obor nebo konkrétní společnost. Může být jednojazyčný (případně i výkladový) nebo také vícejazyčný. Terminologický slovník je možno částečně připravit automatizovaně a potom manuálně upravit, případně doplnit překlad jednotlivých hesel v dalším jazyce (jazycích). Překladatelské nástroje potom mohou nabízet překlad termínů, které jsou v něm obsaženy, podobně jako překladová paměť nabízí překlady celých vět.


Máte-li jakékoliv další dotazy, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. www.prekladypygmalion.cz/kontakty

 

S poptávkou nás můžete kontaktovat:

Objednávkovým formulářem
osobně - Mánesova 536/27, 737 01 Český Těšín
telefonicky - +420 558 713 868, +420 777 215 745, +420 777 215 746
e-mailem - preklady@pygmalion.cz, preklady2@pygmalion.cz

Kam dále?