Všeobecné obchodní podmínky

1 Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen „Všeobecné podmínky“, vydané podle § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník České republiky), se vztahují na činnost společnosti Pygmalion, s. r. o., se sídlem Mánesova 536/27, 737 01 Český Těšín, Česká republika, dále jen „zhotovitel“) a fyzických nebo právnických osob (zákazníků) objednávajících překlady nebo tlumočení (dále jen „objednavatel“).

1.2 Předmětem plnění je provádění služeb, které souvisejí s předmětem podnikání zhotovitele, tzn. především s překladatelskou a tlumočnickou činností a doplňkovými službami.

1.3 Zhotovitel i objednavatel (dále jen „smluvní strany“) jsou povinni se těmito všeobecnými podmínkami řídit.

1.4 Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást písemné smlouvy o zajištění překladatelských prací (smlouvy rámcové nebo smlouvy na konkrétní překlad, lokalizaci či tlumočení) uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem, pokud taková smlouva byla uzavřena. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním ve Všeobecných podmínkách.

1.5 Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká i bez uzavření písemné smlouvy o zajištění překladatelských prací, a to na základě písemné objednávky, která byla potvrzena (odsouhlasena) oběma stranami. Potvrzená objednávka je smlouvou a tyto Všeobecné podmínky jsou její nedílnou součástí.

1.6 Za písemnou objednávku, dále jen „objednávka“, se považuje taková objednávka, která obsahuje všechny náležitosti (viz následující bod 1.7.) a která byla doručena na adresu zhotovitele (viz bod 1.1) a dále také objednávka zaslaná elektronickou poštou (e-mailem) či elektronickým objednávkovým formulářem, který objednavatel vyplnil a odeslal z www stran zhotovitele. Oficiální strany zhotovitele jsou www.prekladypygmalion.cz.

1.7 Objednávka musí obsahovat následující údaje:

 • přesnou korespondenční adresu (a také fakturační adresu, pokud se liší od korespondenční) včetně IČO a DIČ,
 • kontakt na objednávající osobu,
 • specifikaci překladu nebo tlumočení,
 • požadovaný nebo předem domluvený termín dodání překladu nebo termín tlumočení,
 • účel, ke kterému bude požadovaný překlad použit (především u textů určených k veřejné prezentaci nebo publikaci),
 • další požadavky na úpravu textu (jaké korektury jsou požadovány),
 • požadavky na grafickou úpravu textu,
 • kontakt na osobu, se kterou je možno konzultovat odbornou terminologii a zkratky,
 • razítko a podpis (v případě elektronické objednávky tyto údaje nejsou zasílány, zhotovitel je však oprávněn si vytištěnou objednávku s razítkem a podpisem objednavatele dodatečně vyžádat).

1.8 Zhotovitel je povinen písemnou objednávku (i elektronickou, která se považuje za ekvivalent písemné) potvrdit. Písemným potvrzením (i elektronickým) nabudou objednávka a tyto Všeobecné podmínky platnosti. Dodatečný požadavek zhotovitele na zaslání vytištěné objednávky s razítkem a podpisem (viz bod 1.7) nemá vliv na platnost a obsah již potvrzené elektronické objednávky.

1.9 Zhotovitel považuje veškeré informace a dokumenty poskytnuté objednavatelem v souvislosti s objednávkou za přísně důvěrné a zavazuje se, že je neposkytne žádné neoprávněné osobě. Za osobu oprávněnou se kromě zaměstnanců zhotovitele považují překladatelé a tlumočníci, kteří mají se zhotovitelem uzavřenou smlouvu s příslušným ustanovením o mlčenlivosti nebo podepsáno prohlášení o mlčenlivosti a zabezpečení dat.

1.10 Objednavatel má právo na zpracování nezávazné a bezplatné cenové nabídky a časového harmonogramu na základě poptávky zaslané zhotoviteli.

1.11 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednavatele.

2 Překlady

2.1 Vymezení pojmů

 • Překlad - písemný převod textu ze zdrojového jazyka do jazyka cílového.
 • Tlumočení - ústní reprodukce řeči ze zdrojového jazyka do jazyka cílového.
 • Zdrojový jazyk - jazyk, ve kterém je napsán zdrojový text nebo sdělována řeč k přetlumočení.
 • Zdrojový text - text, který se má přeložit.
 • Zdrojové slovo - slovo textu, který se má přeložit.
 • Cílový jazyk - jazyk, ve kterém je napsán cílový text nebo jazyk, do kterého je tlumočeno.
 • Cílový text - text, který je přeložen.
 • Cílové slovo - slovo přeloženého textu.
 • Soudně ověřený překlad (ověřený, úřední, soudní nebo se soudní doložkou) - překlad, vyhotovený v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, překladatelem (v jazyce zákona „tlumočníkem“) jmenovaným příslušným krajským soudem. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně papírovou, nikoli elektronickou podobu. Objednavatel musí předložit originál nebo ověřenou fotokopii překládané listiny. Ověřování fotokopií provádí notáři a městské úřady.
 • Apostila - doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu. Jedná se o tzv. vyšší ověření listiny - legalizaci (ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů) za účelem jejího použití v cizině. Jedná-li se o ověření (apostilizaci) soudně ověřeného překladu, ověřuje se registrace soudního překladatele.
 • Superlegalizace - vyšší ověření ověřeného (legalizovaného) dokumentu ve státě, kde má být dokument použit. Není nutná pro smluvní státy Haagské úmluvy ani státy, se kterými má ČR bilaterální smlouvu. V tom případě je apostila konečným ověřením.
 • Korektura - oprava nebo úprava zdrojového nebo cílového textu po jeho faktické, gramatické nebo stylistické stránce bez změny jazyka textu.
 • Základní jazyková korektura - Kontroluje celkovou kvalitu zdrojového nebo cílového textu, gramatickou správnost, úplnost a grafickou úpravu. Odstraňuje případné drobné chyby nebo překlepy.
 • Odborná korektura - Kontroluje použití speciálních výrazů pro daný obor a jednotnost použitých výrazů za použití dodaného nebo vytvořeného terminologického slovníku, referenčních textů nebo jiným předem dohodnutým způsobem.
 • Stylistická korektura - Upravuje stylistiku (např. pořadí slov ve větách nebo celých vět, srozumitelnost a čtivost pro daný účel použití, pro cílovou zemi a cílového čtenáře).
 • Předtisková korektura - Odstraňuje typografické chyby (po zpracování v DTP studiu, po převodu do HTML formátu apod.), např. špatné rozdělení slov na konci řádků, posunutí obrázků nebo textů, neúplnost textů, chybějící diakritická znaménka.
 • Výstupní kontrola zhotovitele - Kontroluje, zda byly s ohledem na daný účel použití textu objednány objednavatelem příslušné korektury, zda byly tyto korektury provedeny a připomínky zapracovány. Provádí se celková kontrola úplnosti textu a grafiky a namátková kontrola kvality překladu.
 • Grafická úprava - grafické upravení textů, grafů a obrázků do požadované podoby v příslušném grafickém editoru.
 • Normovaná strana (normostrana, NS) - jedna normovaná strana textu = 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1800 úhozů včetně jedné mezery za každým slovem.
 • Jedna běžná strana formátu A4 - obsahuje různý počet normovaných stran podle typu a velikosti písma. Může obsahovat např. 0,5 NS, ale při použití malých fontů také 6 NS i více.
 • Běžný časový limit vyhotovení překladu - 1200 zdrojových slov přeložených v jeden pracovní den jedním překladatelem, přičemž den převzetí podkladů zhotovitelem se do součtu pracovních dnů nepočítá. Časový limit pro vyhotovení větších projektů v kratším termínu závisí na počtu překladatelů, které může zhotovitel pro daný projekt současně použít.
 • Pracovní doba pro příjem objednávek v kanceláři zhotovitele - od 8 hodin do 16 hodin v pracovní dny v České republice.

2.2 Obecná ustanovení

2.2.1 Zhotovitel se zavazuje při splnění zde uvedených podmínek provést sjednanou práci a ve sjednané době ji předat dohodnutým způsobem objednavateli.

2.2.2 Objednavatel se zavazuje provedenou práci v dohodnutém termínu převzít a v dohodnutém termínu zaplatit zhotoviteli výslednou cenu.

2.2.3 Zhotovitel účtuje objednavateli překladatelských prací základní sazbu a stanovuje běžný časový limit v případě, že výchozím (zdrojovým) textem je běžný, srozumitelný, dobře čitelný text ve standardním formátu bez zvláštních grafických úprav. Jedná-li se o graficky náročnější text a formát (např. PDF), je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo účtování příplatku. Pokud má zhotovitel k dispozici zdrojový text od objednavatele před započetím práce, je na zvýšenou náročnost povinen upozornit objednavatele a dohodnout příslušné podmínky (prodloužený termín, cenu grafických úprav apod.). Pokud zhotovitel celý text k dispozici před započetím práce nemá a vyšší náročnost se projeví teprve v průběhu práce, je oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo příplatku v průběhu prováděné práce.

2.2.4 Objednavatel bere na vědomí, že vlastnictví překladu na něj přechází až po úplném zaplacení celé ceny za provedenou práci. Do té doby je překlad majetkem zhotovitele.

2.2.5 V případě, že se jedná o autorský překlad ve smyslu autorského zákona, tedy o autorské dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka, platí pro smluvní strany rovněž ustanovení autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.).

2.3 Termín předání a převzetí provedené práce

2.3.1 Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí poptávky nebo objednávky bezprostředně po jejím obdržení v nejbližším možném termínu jeho pracovní doby. Pokud je poptávka nebo objednávka doručena na konci pracovní doby nebo po jejím konci, může zhotovitel zaslat toto potvrzení i až v následujícím pracovním dni.

2.3.2 Objednavatel je povinen provedenou práci převzít v termínu a způsobem uvedeným v potvrzené objednávce nebo v písemné smlouvě.

2.3.3 Objednavatel je povinen bezprostředně po obdržení provedené práce potvrdit její přijetí zhotoviteli.

2.3.4 Pokud objednavatel nepotvrdí přijetí provedené práce a neurguje její dodání do 24 hodin, má zhotovitel za to, že objednavatel provedenou práci rádně a včas obdržel.

2.3.5 Pokud zhotovitel obdrží oprávněnou urgenci provedené práce, je povinen ji odeslat bezprostředně po obdržení této urgence.

2.3.6 Jestliže objednavatel urguje dodání zhotovitelem provedené práce a zhotovitel prokáže, že tato byla odeslána v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem, nejedná se o opožděné dodání.

2.3.7 Pokud objednavatel odmítne převzít řádně provedenou práci bez závažného důvodu, považuje se provedená práce za předanou. Zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu, kterou je objednavatel povinen uhradit.

2.4 Práva a povinnosti

2.4.1 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému hodlá provedený překlad použít. Jedná se především o případnou veřejnou prezentaci nebo publikaci výsledného překladu (v tiskové podobě nebo na webu) nebo jeho právní použití (např. použití smlouvy k právnímu úkonu) či jiné užití, které vyžaduje provedení příslušných korektur, a také užití ve smyslu autorského zákona.

2.4.2 Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, má se za to, že je překlad určen k obecnému účelu a nikoliv k publikaci, a později nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s účelem užití překladu. Pokud chce objednavatel překlad použít k publikaci nebo jinému než obecnému účelu (viz bod 2.4.1), musí být v objednávce uvedeno objednání příslušných korektur. Viz „korektury“ bod 2.1. - Vymezení pojmů.

2.4.3 Pokud zdrojový text určený k překladu obsahuje odborné výrazy, speciální firemní terminologii, méně známé zkratky apod., je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušných termínů v daném jazyce, poskytnout zhotoviteli pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií (referenční texty) nebo umožnit konzultaci této terminologie s konkrétním pověřeným pracovníkem objednavatele. Nebude-li tomu tak, nelze brát zřetel na případné pozdější reklamace týkající se takovéto terminologie.

2.4.4 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli, zda požaduje grafickou úpravu dokumentu, a specifikovat jakou.

2.4.5 Pokud nebude zhotoviteli požadavek na grafickou úpravu (včetně specifikace) sdělen, nemůže být brán zřetel na případné reklamace z důvodů, které souvisejí s grafickou úpravou dokumentu.

2.4.6 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednavatel je také povinen informovat zhotovitele o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.

2.5 Reklamace překladu

2.5.1 Překlad má vady, pokud nebyl proveden v souladu s objednávkou (např. rozsah nebo požadovaná grafická úprava) nebo v odpovídající kvalitě.

2.5.2 V ostatních případech se má za to, že byl překlad řádně proveden.

2.5.3 Reklamaci je možno uplatnit osobně, faxem, elektronickou nebo klasickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a rozsah jejich výskytu, případně také návrh na řešení reklamace.

2.5.4 Pokud zhotovitel uzná reklamaci za oprávněnou, zajistí neprodleně na vlastní náklady příslušné opravy nebo korektury. V tomto případě má objednavatel nárok na přiměřenou slevu z ceny překladu vzhledem k rozsahu a významnosti vad, nejvýše však do výše 10 % této ceny.

2.5.5 Pokud zhotovitel uzná reklamaci za oprávněnou a objednavatel provedení korektur od zhotovitele neakceptuje, bude objednavateli poskytnuta sleva odpovídající rozsahu vad.

2.5.6 Pokud mezi zhotovitelem a objednavatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednavatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého překladatele zvoleného dohodou obou stran. Jedná se zpravidla o nezávislého překladatele ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků, vedeného příslušným soudem, nebo rodilého mluvčího, na němž se obě strany dohodnou. S odhadem ceny za provedení znaleckého posudku musí být obeznámeny obě strany před jeho provedením.

2.5.7 Nezávislý překladatel posuzuje kvalitu překladu ve srovnání se zdrojovým textem (nikoliv jen cílový text samostatně). Objednavatel i zhotovitel jsou oprávněni předat nezávislému překladateli všechny relevantní informace vztahující se k reklamaci.

2.5.8 Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku podle bodu 2.5.6 jsou povinni uhradit objednavatel i zhotovitel nezávislému překladateli ve stejné výši. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.

2.5.9 Výše slevy bude stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.

2.5.10 Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny překladu.

2.5.11 Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, hradí příslušné náklady na vyhotovení posudku objednavatel.

2.5.12 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad provedené práce u zhotovitele řádně a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 týdnů od převzetí překladu).

2.5.13 Jsou-li nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatněny objednavatelem opožděně, zanikají.

2.5.14 Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.

3 Tlumočení

3.1 Obecná ustanovení

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit tlumočení dle potvrzené objednávky (v určených jazycích, v dohodnuté době a na dohodnutém místě).

3.1.2 Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli výslednou cenu za tlumočení.

3.1.3 Zhotovitel zajistí tlumočení prostřednictvím tlumočníka.

3.1.4 Objednavatel je povinen bezprostředně po realizaci tlumočení potvrdit zhotoviteli, zda proběhlo řádně a včas. Neučiní-li tak, má zhotovitel za to, že tlumočení proběhlo řádně a včas.

3.1.5 Pokud bez závažného důvodu objednavatel zruší řádně objednané tlumočení, je povinen uhradit storno poplatky ve výši podle bodu 6.4. těchto všeobecných podmínek.

3.2 Práva a povinnosti

3.2.1 Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel tlumočení a použití záznamu, bude-li pořízen.

3.2.2 Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, nelze brát zřetel na pozdější reklamaci z důvodů s tím souvisejících.

3.2.3 Objednavatel je povinen dodat zhotoviteli program tlumočení a texty s ním související pro přípravu tlumočníka nejpozději 5 dní předem. Pokud tak neučiní, nemůže být brán zřetel na reklamaci terminologie, kterou použije tlumočník.

3.2.4 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení úhrady za provedenou práci. Objednavatel je také povinen informovat o tom, jestli bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.

3.2.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva vinou objednavatele.

3.2.6 Zhotovitel i tlumočník budou považovat všechny informace a materiály spojené s tlumočením za přísně důvěrné.

3.2.7 Objednavatel není oprávněn požadovat po tlumočníkovi jiné práce nad rámec tlumočení, např. písemný zápis z jednání, písemný překlad, průvodcovské a organizační služby.

3.2.8 Objednavatel je povinen zabezpečit podmínky odpovídající druhu tlumočení včetně technického zajištění (kabiny, sluchátka, mikrofony apod.), bezvadnou slyšitelnost a dostatek prostoru k práci, pokud není technické zajištění objednáno spolu s tlumočením u zhotovitele. Je také povinen předat včas tlumočníkovi všechny psané texty, které čtou přednášející.

3.2.9 Tlumočník vyslaný zhotovitelem je povinen být náležitě upraven a oblečen podle druhu tlumočení.

3.2.10 Tlumočník pracuje dle běžných zvyklostí v profesi a svou práci vykonává podle nejlepšího vědomí a svědomí.

3.2.11 Tlumočník je oprávněn odmítnout pracovat v nepřijatelném prostředí z fyzických, psychických nebo etických důvodů a v podmínkách nedůstojných pro výkon tlumočnické profese.

3.3 Doprava, ubytování a stravování

3.3.1 Za pracovní den tlumočníka se považuje 8 hodin. Všechny přestávky a přerušení se započítávají do pracovní doby.

3.3.2 Za čas tlumočníka strávený na cestě nebo jinak promeškaný v souvislosti s tlumočením má zhotovitel právo vyúčtovat stejnou sazbu jako při vlastním tlumočení.

3.3.3 Pokud objednavatel nezajistí dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa tlumočení, je povinen na tuto skutečnost zhotovitele s dostatečným předstihem upozornit. Je povinen uhradit zhotoviteli cestovní náklady tlumočníka včetně kapesného v plné výši dle platných předpisů o cestovních náhradách.

3.3.4 Ubytování tlumočníka je objednavatel povinen zajistit v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím. Pokud by nebylo možno zajistit takové ubytování, je objednavatel povinen včas informovat zhotovitele a vyžádat si souhlas tlumočníka s náhradním ubytováním.

3.3.5 Objednavatel je povinen v průběhu tlumočení zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny po čtyřech hodinách tlumočení.

3.3.6 Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi stravování dle běžných zvyklostí a platných předpisů o náhradách za stravování.

3.4 Reklamace tlumočení

3.4.1 Tlumočení má vady, pokud nebylo provedeno v souladu s objednávkou nebo v odpovídající kvalitě.

3.4.2 Reklamaci je možno uplatnit osobně, faxem, elektronickou nebo klasickou poštou. V reklamaci musí být uveden konkrétní důvod a popsán charakter vad a rozsah jejich výskytu, případně může být doložena video nebo audio záznamem.

3.4.3 Jestliže zhotovitel uzná reklamaci za důvodnou, bude objednavateli poskytnuta sleva odpovídající rozsahu vad.

3.4.4 Pokud mezi zhotovitelem a objednavatelem vznikne spor o oprávněnosti nároků objednavatele na uplatnění odpovědnosti zhotovitele za vady nebo o výši slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého tlumočníka zvoleného dohodou obou stran.

3.4.5 Výše slevy bude stanovena na základě tohoto znaleckého posudku.

3.4.6 Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku jsou povinni uhradit objednavatel i zhotovitel nezávislému tlumočníkovi ve stejné výši. Konečné vyúčtování těchto nákladů bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.

3.4.7 Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného tlumočení odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny tohoto tlumočení.

3.4.8 Pokud bude ve znaleckém posudku uvedeno, že reklamace nebyla oprávněná, hradí příslušné náklady na zhotovení posudku objednavatel.

3.4.9 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad provedeného tlumočení u zhotovitele řádně a bez zbytečného odkladu ihned po tlumočení, nejpozději však do 5 dnů.

3.4.10 Jsou-li nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady uplatněny objednavatelem opožděně, zanikají.

3.4.11 Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vystavené faktury, kterou je reklamovaná služba fakturována, ani na jiný typ platby za poskytnutou službu.

4 Ceny

4.1 Ceny všech služeb jsou smluvní a sjednávají se mezi objednavatelem a zhotovitelem. Jsou sjednány buď ve smlouvě o zajištění překladatelských prací, nebo v cenové nabídce, kterou objednavatel potvrzuje písemnou objednávku (viz bod 1 - Obecná ustanovení).

4.2 Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

4.3 Sazby za překlady se stanovují s ohledem na:

 • druh překladu (běžný / soudně ověřený),
 • jazykovou kombinaci,
 • náročnost textu,
 • kvalitu zdrojového textu,
 • požadovanou rychlost dodání.

4.4 Sazby za tlumočení jsou ovlivněny především druhem tlumočení (simultánní, konsekutivní, simultánní kabinové) a jazykovou kombinací.

4.5 Jednotkou účtovaného množství u překladů a korektur je jedno zdrojové slovo, případně jedna normostrana u soudně ověřených překladů, viz dále - bod 4.8.

4.6 U soudně ověřovaných překladů se cena vypočítává podle počtu normostran hotového překladu. Zaokrouhlování se provádí na jednu celou normostranu přeloženého textu směrem nahoru.

4.7 Zhotovitel má právo stanovit příplatek za práci ve dnech pracovního klidu nebo volna, za překlad nebo přepis zvukového nebo video záznamu, za překlad špatně čitelné předlohy nebo za provedení expresního překladu (více než 5 normo stran za jeden pracovní den).

4.8 Objednavatel má právo žádat slevu při objednávání prací velkého rozsahu.

5 Platební podmínky

5.1 Podkladem pro úhradu ceny za provedenou práci je daňový doklad vystavený zhotovitelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Za obvyklou dobu splatnosti se považuje 14 dní, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

5.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli daňový doklad v okamžiku předání hotové práce nebo po ukončení tlumočení.

5.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu i před zahájením práce nebo v průběhu prováděných prací. Zálohová faktura je splatná v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

5.4 Při prodlení s úhradou zaplatí objednavatel zhotoviteli 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6 Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

6.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se po uzavření smluvního vztahu vyskytnou na její straně takové překážky bránící splnění závazku, které nelze odstranit.

6.2 Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemně.

6.3 Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy na překlad (či korekturu), je povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny za již zhotovenou část překladu, kterou zhotovitel objednateli obratem poskytne, případně i cenu za celý překlad, pokud je již zcela zhotoven.

6.4 Pokud objednavatel odstoupí od objednávky na tlumočení 10 až 5 kalendářních dní před sjednaným dnem pro zahájení tlumočení, činí storno poplatek 20 % z dohodnuté ceny, 4 až 2 dny před sjednaným dnem zahájení tlumočení 50 % a 1 den před sjednaným dnem zahájení tlumočení nebo ve sjednaný den pro zahájení tlumočení 100 % z dohodnuté ceny.

6.5 Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu vzniklou z nerealizování uzavřené smlouvy, jestliže k tomu dojde z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým nemohl zabránit.

6.6 Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o použití přeloženého textu do tisku nebo k jinému zveřejnění. Jestliže tak neučinil, nemá nárok na náhradu škody z důvodu vad v přeloženém textu.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Objednavatel se zavazuje, že nebude bez souhlasu zhotovitele přímo kontaktovat překladatele nebo tlumočníka.

7.2 Jestliže se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu objednavatele a překladatele nebo tlumočníka, zavazuje se objednavatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek sjednaných se zhotovitelem.

7.3 Objednavatel se zavazuje informovat zhotovitele o případném novém ujednání s překladatelem nebo tlumočníkem.

7.4 V případě porušení povinností uvedených v bodě 7.1 až 7.3 je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení i v případě, že nebude zakázka řádně dokončena.

7.5 Pokud tyto Všeobecné podmínky nebo smlouva o zajištění překladatelských prací nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník České republiky).

7.6 Znění těchto Všeobecných podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

7.7 Tyto podmínky vstupují v platnost dne 9. 1. 2012.

Objednatel , kterým je fyzická osoba, případně zástupce vlastní firmy, jako fyzická osoba

(na právnické osoby se toto ustanovení nevztahuje), že je povinen vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů zhotovitelem v souladu s nařízením Evropského parlamentu (tzv. GDPR – viz dále v tomto bodě). Souhlas nebo nesouhlas může zaslat na adresu preklady@pygmalion.cz nebo osobně na jedné z naších poboček osobně vyplnit formulář.

Pokud objednavatel/klient zvolí zaslání emailem, prosíme, vyjádřete Váš souhlas nebo nesouhlas v tomto formátu: „Souhlasím/nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů zhotovitelem (ve smyslu ustanovení Obchodních podmínek zhotovitele uvedených na www.prekladypygmalion.cz  a pravidel GDPR).“ Do předmětu zprávy prosím uveďte „zákazník - fyzická osoba – souhlas“ (nebo nesouhlas). V případě, že obdržíme souhlas, budou osobní údaje zpracovávány zhotovitelem jako správcem a zpracovatelem osobních údajů. Objednavatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Objednavatel má vůči zhotoviteli právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, požadovat vysvětlení, na odstranění závad a nesprávného stavu, právo na ochranu osobnosti (vše je možno vyřídit adrese preklady@pygmalion.cz) Objednavatel, v případě vyjádření souhlasu dává zhotoviteli bezvýhradní souhlas k tomu, aby zhotovitel jako správce a zpracovatel osobních údajů, shromažďoval, zařazoval do své databáze, zpracovával a užíval osobní údaje objednavatele, které jsou uvedeny u objednavatele (fyzické osoby) v objednávce (nebo potvrzení poptávky), a to např. za účelem, obchodní komunikace mezi zhotovitelem a objednavatelem, vyřizování reklamací, nabízení relevantních využití služeb a zjišťování spokojenosti. Osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí straně. Souhlas dle tohoto odstavce dává objednavatel na dobu trvání obchodního vztahu se zhotovitelem s tím, že tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat na e-mailové adrese zhotovitele preklady@pygmalion.cz

Kam dále?