FAQ

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania, które są do nas często kierowane.

Jakich informacji potrzebujemy do sporządzenia oferty cenowej?

Informacje niezbędne do sporządzenia oferty cenowej obejmują: tekst źródłowy, określenie rodzaju tłumaczenia lub potrzeby wykonania jedynie korekty, język źródłowy i docelowy, termin i sposób przekazania tekstu, informacje o terminologii specjalistycznej, wymagania dotyczące układu graficznego tekstu. Ważne są również dane identyfikacyjne osoby zamawiającej lub firmy.

Czy można zamówić korektę wcześniej przetłumaczonego tekstu?

Oczywiście. Korekty językowe są wykonywane przeważnie przez rodzimych użytkowników języka docelowego.

W jaki sposób można dostarczyć tekst źródłowy?

Najczęściej przyjmujemy tłumaczenia drogą elektroniczną. Tłumaczenie można jednak zamówić również osobiście w siedzibie Centrum w Czeskim Cieszynie lub w oddziałach w Trzyńcu lub Ostrawie w godzinach urzędowych lub wysłać teksty źródłowe pocztą.

W jaki sposób chronione są informacje poufne?

Wszyscy tłumacze i korektorzy współpracujący z Centrum Tłumaczeń Pygmalion mają obowiązek dotrzymywania zasad wskazanych w Umowie o poufności, ochronie informacji poufnych i zakazu ich wykorzystania. Umowa o poufności dokładnie definiuje tajemnicę handlową i poufne informacje, opisuje warunki zachowania poufności informacji i przewiduje kary za ewentualne naruszenie tych warunków. Dotrzymywanie ww. zasad to sprawa oczywista dla każdego profesjonalnego tłumacza.

W jakim terminie tłumaczenie może zostać wykonane?

Termin wykonania tłumaczenia jest ustalany indywidualnie z klientem, z uwzględnieniem jego oczekiwań. Zawsze staramy się zadowolić naszych klientów. Dla celów orientacyjnych informujemy, iż jeden tłumacz może w ciągu jednego dnia przetłumaczyć 4-6 NS (w sytuacjach wyjątkowych nawet więcej). W razie zamówienia tłumaczenia w trybie ekspresowym, doliczamy dopłatę w wysokości 50% ceny zwykłej.

Co to jest normostrona i w jaki sposób rozliczane jest tłumaczenie?

Normostrona (w skrócie NS) to standaryzowana strona tekstu obejmująca 1 800 znaków (łącznie ze spacjami), co odpowiada 30 wersom z 60 znakami lub mniej więcej 250 wyrazom zwykłego tekstu. Cena zazwyczaj jest naliczana wg. ilości normostron w języku docelowym, a nie źródłowym. Oznacza to, że przed wykonaniem tłumaczenia nie można dokładnie określić ceny, w związku z czym podaje się wartość szacunkową.  

Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe (zwane czasami również tłumaczeniem sądowym lub uwierzytelnionym) może wykonać jedynie tłumacz mianowany przez ministerstwo sprawiedliwości, posiadający pieczątkę tłumacza przysięgłego. Każde tłumaczenie przysięgłe musi zostać spięte z oryginałem (dokumentem źródłowym) lub kopią poświadczoną za zgodną z oryginałem i opatrzone pieczątką oraz klauzulą tłumacza. Poświadczoną kopię można sporządzić u notariusza albo w oddziałach Czech Point’u. Na życzenie klienta tłumaczenie może zostać spięte również ze zwykłą kopią, jednak należy pamiętać, iż nie wszystkie instytucje docelowe respektują brak oryginału dokumentu.  

Jakie są rodzaje korekt i w jakim celu się je wykonuje?

Celem korekty jest lepsza jakość tekstu. Jakość tekstu musi z kolei odpowiadać jego celowi. W oparciu o tą zasadę dobiera się rodzaj niezbędnej korekty i kolejność ich wykonania. Istnieje możliwość wykonania korekty językowej, stylistycznej oraz korekty przed drukiem. Więcej informacji : www.prekladypygmalion.cz/korektury

 

W jakim formacie należy wysłać lub dostarczyć materiały do tłumaczenia i w jakim formacie są one odsyłane do klientów?

W naszej pracy wykorzystujemy pełny pakiet Microsoft Office i Open Office. Mamy do dyspozycji również program do konwersji dokumentów pdf do podstawowych formatów pakietu Office.  Przy zamówieniu tłumaczenia, jest format końcowy uzgadniany z klientem, podobnie jak jego forma odbioru (drogą elektroniczną lub osobiście).

Czym są narzędzia CAT i jakie płyną z nich korzyści?

CAT (computer-assisted translation) to skrót oznaczający tłumaczenie wspomagane komputerowo przez specjalne oprogramowanie. Nie chodzi o tłumaczenie maszynowe, ale o tłumaczenie wykonywane przez tłumacza wykorzystującego zintegrowaną  pamięć oprogramowania. Najpopularniejszymi programami tego rodzaju, wykorzystywanymi przez naszych tłumaczy są :  SDL trados, Transitm SDLX, Wordfast lub Across. Programy te wyróżniają się następującymi korzyściami:

  • Terminologiczna spójność tekstu (jednakowa terminologia w całym dokumencie)
  • Możliwość stworzenia pamięci tłumaczeniowej i słownika terminologicznego
  • Obsługa plików różnego rodzaju
  • Lepsza jakość tekstu

Czym jest glosariusz?

Klienci mogą mieć różne oczekiwania co do stosowania konkretnych pojęć lub fraz w tekście źródłowym lub w tłumaczeniu materiałów firmowych. Może to dotyczyć nazw stanowisk firmowych, oddziałów, dokumentów firmowych, technologii, materiałów, procedur itp. Glosariusz należy w pierwszej kolejności stworzyć w języku źródłowym, a następnie w wymaganych wersjach językowych. W przypadku załączenia glosariusza do zamówienia tłumaczenia pisemnego, tłumacz ma większą szansę na sprostanie oczekiwaniom klienta pod względem terminologii.

Co to jest słownik terminologiczny?

Chodzi o słownik wyrazów specjalistycznych w danej dziedzinie lub stosowanych przez daną firmę. Słownik może być jednojęzyczny (lub interpretacyjny) bądź także wielojęzyczny. Słownik terminologiczny może zostać sporządzony metodą maszynową, a następnie może być edytowany lub uzupełniany o tłumaczenie poszczególnych haseł w innym języku (językach). Słownik terminologiczny może być wykorzystywany również przez narzędzia tłumaczeniowe stosujące zawarte w nim terminy oraz pamięć tłumaczeniową oferującą  tłumaczenia całych zdań.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

http://www.prekladypygmalion.cz/pl/kontakt/

Kolejne kroki

Co dalej?