Ogólne Warunki Handlowe

1 Postanowienia wstępne

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej „Ogólnymi Warunkami“, wydane na podstawie § 273 ust. 1 ustawy nr 513/1991 Dz. U. Republiki Czeskiej (Kodeks Handlowy Republiki Czeskiej), odnoszą się do działalności spółki Pygmalion, s. r. o., z siedzibą Mánesova 536/27, 737 01 Czeski Cieszyn, Republika Czeska, zwanej dalej „wykonawcą“) i osób fizycznych lub prawnych (klientów) zamawiających tłumaczenia pisemne lub ustne (zwanych dalej „zamawiającymi“).

1.2 Przedmiotem świadczenia jest wykonywanie usług, które wiążą się z przedmiotem działalności wykonawcy, tzn. przede wszystkim z działalnością w zakresie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych i usługami uzupełniającymi.

1.3 Wykonawca i zamawiający (zwani dalej „stronami umowy“) są zobowiązani kierować się niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

1.4 Ogólne Warunki stanowią nieodłączną część umowy pisemnej o wykonanie prac w zakresie tłumaczeń (umowy ramowej lub umowy o konkretne tłumaczenie pisemne, czy o tłumaczenie ustne) zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, jeżeli taka umowa została zawarta. Odmienne ustalenia w umowie mają pierwszeństwo przed brzmieniem postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach.

1.5 Umowa między zamawiającym i wykonawcą powstaje również gdy nie zostaje zawarta umowa pisemna o zapewnieniu prac w zakresie tłumaczeń, mianowicie na podstawie zamówienia pisemnego, które zostało potwierdzone (zaakceptowane) przez obie strony. Potwierdzone zamówienie jest umową, a niniejsze Ogólne Warunki są jej nieodłączną częścią.

1.6 Za zamówienie pisemne, zwane dalej „zamówieniem“, uważa się takie zamówienie, które spełnia wszystkie wymogi (patrz punkt 1.7.) i które doręczone zostało na adres wykonawcy (patrz punkt 1.1), a także zamówienie przesłane pocztą elektroniczną (e-mail) czy za pośrednictwem elektronicznego formularza zamówień, który zamawiający wypełnił i odesłał ze stron internetowych wykonawcy. Oficjalne strony wykonawcy to www.preklady-pygmalion.cz.

1.7 Zamówienie musi zawierać następujące dane:

 • dokładny adres korespondencyjny (a także adres, który ma być umieszczony na fakturze, jeżeli jest inny niż korespondencyjny) włącznie z REGON i NIP,
 • dane kontaktowe osoby zamawiającej,
 • specyfikację tłumaczenia ustnego lub pisemnego,
 • wymagany lub uprzednio termin dostarczenia tłumaczenia pisemnego lub termin tłumaczenia ustnego,
 • cel, któremu zamawiane tłumaczenie ma służyć (przede wszystkim w wypadku tekstów przeznaczonych do prezentacji publicznej lub publikacji),
 • dalsze wymagania dotyczące opracowania tekstu (jakie korekty są wymagane),
 • wymagania dotyczące opracowania graficznego tekstu,
 • dane kontaktowe osoby, z którą można konsultować się w sprawie fachowej terminologii i skrótów,
 • pieczątka i podpis (w przypadku zamówienia elektronicznego dane te nie są przesyłane, wykonawca jest jednak upoważniony zażądać dodatkowo wydrukowanego zamówienia z pieczątką i podpisem zamawiającego).

1.8 Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia pisemnego (także elektronicznego, które uważane jest za ekwiwalent pisemnego). Z chwilą potwierdzenia pisemnego (także elektronicznego) zamówienie i niniejsze Ogólne Warunki stają się ważne. Dodatkowe żądanie wykonawcy dotyczące przesłania wydrukowanego zamówienia z pieczątką i podpisem (patrz punkt 1.7) nie ma wpływu na ważność i treść potwierdzonego już zamówienia elektronicznego.

1.9 Wykonawca uważa wszelkie informacje oraz dokumenty dostarczone przez zamawiającego w związku z zamówieniem za ściśle poufne i zobowiązuje się, że nie udostępni ich żadnej osobie nieuprawnionej. Za osoby uprawnione uważa się, oprócz pracowników wykonawcy, również tłumaczy pisemnych i ustnych, którzy zawarli z wykonawcą umowę zawierającą odpowiednie ustaleniem dotyczące obowiązku zachowania milczenia lub podpisali deklarację zachowania milczenia i zabezpieczenia danych.

1.10 Zamawiający ma prawo do uzyskania niewiążącej i bezpłatnej oferty cenowej oraz harmonogramu czasowego na podstawie zapytania ofertowego przesłanego wykonawcy.

1.11 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje związane z naruszeniem praw autorskich z winy zamawiającego.

2 Tłumaczenia pisemne

2.1 Definicje pojęć

 • Tłumaczenie pisemne
  – pisemna transformacja tekstu z języka źródłowego na język docelowy.
 • Tłumaczenie ustne
  - ustna reprodukcja mowy z języka źródłowego na język docelowy.
 • Język źródłowy
  - język, w którym napisany jest tekst źródłowy lub nadawana jest mowa do przetłumaczenia.
 • Tekst źródłowy
  - tekst, który ma zostać przetłumaczony.
 • Słowo źródłowe
  - słowo tekstu, który ma zostać przetłumaczony.
 • Język docelowy
  - język, w którym napisany jest tekst docelowy lub język, na który tłumaczy się ustnie.
 • Tekst docelowy
  - tekst, który jest wynikiem tłumaczenia.
 • Słowo docelowe
  – słowo tekstu będącego wynikiem tłumaczenia.
 • Tłumaczenie uwierzytelnione sądowo (uwierzytelnione, przysięgłe, sądowe lub z klauzulą sądową)
  – tłumaczenie pisemne wykonane zgodnie z ustawą nr 36/1967 Dz. U. Republiki Czeskiej o rzeczoznawcach i tłumaczach przez tłumacza pisemnego (zwanego w ustawie „tłumaczem“) mianowanego przez odpowiedni sąd wojewódzki. Tłumaczenie przysięgłe jest nieodłącznie związane z oryginałem lub uwierzytelnioną fotokopią oryginału tłumaczonego dokumentu, ma zatem postać wyłącznie papierową, w żadnym wypadku nie ma postaci elektronicznej. Zamawiający musi przedłożyć oryginał lub uwierzytelnioną fotokopię tłumaczonego arkusza. Uwierzytelnienia fotokopii dokonują notariusze i urzędy miejskie.
 • Apostille
  - dokument, który zostaje dołączony do dokumentu uwierzytelnionego i służy jako zaświadczenie o prawdziwości i ważności dokumentu. Chodzi o tzw. wyższy stopień uwierzytelnienia dokumentu - legalizację (uwierzytelnienie odcisków pieczątek urzędowych oraz podpisów) w celu użycia go za granicą. W przypadku uwierzytelnienia (apostylizacji) tłumaczenia uwierzytelnionego sądowo, sprawdzana jest rejestracja tłumacza przysięgłego.
 • Legalizacja
  - wyższy stopień uwierzytelnienia dokumentu w państwie, gdzie dokument ma być użyty. Nie jest konieczna dla państw będących stronami Konwencji Haskiej ani państw, z którymi RC zawarła umowę bilateralną. W tym przypadku apostille jest ostatecznym uwierzytelnieniem.
 • Korekta
  - poprawienie lub opracowanie tekstu źródłowego lub docelowego pod względem rzeczowym, gramatycznym lub stylistycznym bez zmiany języka tekstu.
 • Podstawowa korekta językowa
  Sprawdzana jest ogólna jakość tekstu źródłowego lub docelowego, poprawność gramatyczna, kompletność i opracowanie graficzne. Usuwane są ewentualne drobne błędy lub literówki.
 • Korekta fachowa
  Sprawdzane jest użycie terminów specjalistycznych dla danej dziedziny i jednolitość użytych wyrazów przy użyciu dostarczonego lub wytworzonego słownika terminologicznego, tekstów referencyjnych lub w inny uprzednio uzgodniony sposób.
 • Korekta stylistyczna
  Poprawiana jest stylistyka (np. kolejność słów w zdaniach lub całych zdań, zrozumiałość i czytelność dla danego celu użycia, dla kraju docelowego i czytelnika docelowego).
 • Korekta przed drukiem
  Usuwane są błędy typograficzne (po opracowaniu za pomocą studia DTP, po konwersji do formatu HTML itd.), np. nieprawidłowe dzielenie słów na końcu wiersza, przesunięcie rysunków lub tekstów, niekompletność tekstów, brakujące znaki diakrytyczne.
 • Kontrola wyjściowa wykonawcy
  Sprawdza się, czy przy uwzględnieniu danego celu wykorzystania tekstu zostały przez zamawiającego zamówione właściwe korekty, czy dokonano tych korekt i uwzględniono uwagi. Przeprowadzana jest ogólna kontrola kompletności tekstów i grafiki oraz wyrywkowa kontrola jakości tłumaczenia pisemnego.
 • Opracowanie graficzne
  - doprowadzanie pod względem graficznym tekstów, grafów i rysunków do wymaganej postaci w odpowiednim edytorze graficznym.
 • Strona znormalizowana (obliczeniowa, NS)
  - jedna strona znormalizowana tekstu = 30 rządków po 60 znaków, tj. 1800 znaków włącznie z jedną spacją po każdym słowie.
 • Jedna zwykła strona w formacie A4
  - zawiera różną ilość stron znormalizowanych w zależności od typu i wielkości czcionki. Może zawierać np. 0,5 NS, lecz przy użyciu małych fontów także 6 NS lub więcej.
 • Termin wykonania tłumaczenia pisemnego w trybie normalnym
  - 1200 słów źródłowych przetłumaczonych w ciągu jednego dnia roboczego przez jednego tłumacza, przy czym dzień przyjęcia materiałów przez wykonawcę nie jest wliczany w sumę dni roboczych. Limit czasowy realizacji większych projektów w krótszym terminie zależy od liczby tłumaczy, których wykonawca może w dany projekt zaangażować jednocześnie.
 • Czas pracy, w którym przyjmowane są zamówienia w biurze wykonawcy
  - od godziny 8 do godziny 16 w dni robocze w Republice Czeskiej.

2.2 Ustalenia ogólne

2.2.1 Wykonawca zobowiązuje się przy spełnieniu podanych tutaj warunków wykonać pracę będącą przedmiotem umowy i w uzgodnionym czasie przekazać ją w uzgodniony sposób zamawiającemu.

2.2.2 Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wykonanej pracy w uzgodnionym terminie i do zapłacenia wykonawcy w uzgodnionym terminie końcowej ceny.

2.2.3 Wykonawca rozlicza prace tłumaczeniowe zamawiającego według stawki podstawowej i określa termin wykonania w trybie normalnym w przypadku, gdy tekstem wyjściowym (źródłowym) jest zwykły, zrozumiały, dobrze czytelny tekst w formacie standartowym bez specjalnych opracowań graficznych. Jeżeli chodzi o bardziej wymagający pod względem graficznym tekst i format (np. PDF), wykonawca jest upoważniony do żądania przedłużenia terminu lub naliczenia dopłaty. Jeżeli wykonawca ma do dyspozycji tekst źródłowy od zamawiającego przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany zwrócić uwagę zamawiającego na podwyższoną trudność i uzgodnić odpowiednie warunki (przedłużony termin, cenę opracowań graficznych itp.). Jeżeli wykonawca przed rozpoczęciem prac nie ma do dyspozycji całego tekstu i większe wymagania zostaną ujawnione dopiero w czasie pracy, jest upoważniony wymagać przedłużenia terminu lub dopłaty w trakcie wykonywania prac.

2.2.4 Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że własność tłumaczenia pisemnego przechodzi na niego dopiero po całkowitym zapłaceniu pełnej ceny za wykonaną pracę. Do tego czasu tłumaczenie jest własnością wykonawcy.

2.2.5 W przypadku, gdy chodzi o tłumaczenie autorskie w myśl ustawy o prawie autorskim, a więc o dzieło autorskie powstałe przez twórcze opracowanie innego dzieła, włącznie z tłumaczeniem pisemnym dzieła na inny język, do obu stron umowy odnoszą się również postanowienia ustawy o prawie autorskim (ustawa nr 121/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej).

2.3 Termin przekazania i odebrania wykonanych prac

2.3.1 Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zapytania ofertowego lub zamówienia bezpośrednio po jego otrzymaniu w najbliższym możliwym terminie w trakcie czasu pracy. Jeżeli zapytanie ofertowe lub zamówienie zostanie doręczone pod koniec czasu pracy lub po jego skończeniu, wykonawca może przesłać to potwierdzenie dopiero w następnym dniu roboczym.

2.3.2 Zamawiający jest zobowiązany odebrać wykonaną pracę w terminie i w sposób podany w potwierdzonym zamówieniu lub w umowie pisemnej.

2.3.3 Zamawiający jest zobowiązany bezpośrednio po otrzymaniu wykonanej pracy potwierdzić wykonawcy jej odbiór.

2.3.4 Jeżeli zamawiający nie potwierdzi odbioru wykonanej pracy i nie upomina się o jej dostarczenie do 24 godzin, wykonawca zakłada, że zamawiający otrzymał wykonaną pracę w odpowiedni sposób i w terminie.

2.3.5 Jeżeli wykonawca otrzyma upomnienie dotyczące wykonanej pracy, jest zobowiązany do jej przesłania bezpośrednio po otrzymaniu tego upomnienia.

2.3.6 Jeżeli zamawiający upomina się o dostarczenie przez wykonawcę wykonanej pracy, a wykonawca wykaże, że została ona przesłana w uzgodnionym terminie i w uzgodniony sposób, nie chodzi o opóźnione dostarczenie.

2.3.7 Jeżeli zamawiający odmówi odebrania prawidłowo wykonanej pracy bez istotnego powodu, wykonaną pracę uważa się za przekazaną. Wykonawca zyskuje prawo do wystawienia faktury, którą zamawiający ma obowiązek zapłacić.

2.4 Prawa i obowiązki

2.4.1 Zamawiający zobowiązany jest poinformować wykonawcę o celu, w jakim zamierza wykonane tłumaczenia pisemne wykorzystać. Dotyczy to przede wszystkim ewentualnej prezentacji publicznej lub publikacji ostatecznego tłumaczenia (w postaci drukowanej lub w Internecie) lub jego wykorzystania prawnego (np. użycie umowy w postępowaniach prawnych) czy innego użycia, które wymaga wykonania odpowiednich korekt, a także wykorzystania w myśl ustawy o prawie autorskim.

2.4.2 Jeżeli wykonawca nie zostanie o takim celu poinformowany, przyjmuje się, że tłumaczenie jest przeznaczone do celów ogólnych, a nie do publikacji, w związku z czym później nie można brać pod uwagę ewentualnych reklamacji z powodów, które są związane z celem użycia tłumaczenia. Jeżeli zamawiający chce użyć tłumaczenia do publikacji lub innego celu niż ogólny (patrz punkt 2.4.1), w zamówieniu należy dokonać zamówienia odpowiednich korekt. Patrz „korekty“ punkt 2.1. - Definicje pojęć.

2.4.3 Jeżeli tekst źródłowy przeznaczony do tłumaczenia pisemnego zawiera terminologię specjalistyczną, specjalną terminologię firmową, mniej znane skróty itp., zamawiający jest zobowiązany przekazać wykonawcy listę właściwych terminów w danym języku, dostarczyć wykonawcy materiały pomocnicze zawierające terminologię (teksty referencyjne) lub umożliwić konsultację tej terminologii z konkretnym upoważnionym pracownikiem zamawiającego. Jeśli tak się nie stanie, nie będzie można brać pod uwagę ewentualnych późniejszych reklamacji dotyczących takiej terminologii.

2.4.4 Zamawiający jest zobowiązany poinformować wykonawcę, czy życzy sobie opracowania graficznego dokumentu, i określić, o jakie opracowanie chodzi.

2.4.5 Jeżeli żądanie opracowania graficznego (włącznie ze specyfikacją) nie zostanie przekazane wykonawcy, nie będzie można brać pod uwagę ewentualnych reklamacji z powodów, które związane są z graficznym opracowaniem dokumentu.

2.4.6 Zamawiający jest zobowiązany poinformować wykonawcę o wszystkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na dokonanie zapłaty za wykonane dzieło. Zamawiający jest także zobowiązany poinformować wykonawcę, jeżeli została wydana decyzja o wszczęciu postępowania upadłościowego w stosunku do jego majątku lub też ogłoszona została upadłość.

2.5 Reklamacja tłumaczenia pisemnego

2.5.1 Tłumaczenie pisemne ma wady, jeżeli nie zostało wykonane w zgodzie z zamówieniem (np. zakres lub wymagane opracowanie graficzne) lub nie jest odpowiedniej jakości.

2.5.2 W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że tłumaczenie zostało wykonane prawidłowo.

2.5.3 Reklamację można zgłosić osobiście, za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub listownie . Reklamacja musi wskazywać konkretny powód i opis charakteru wad oraz zakres ich występowania, ewentualnie także propozycję sposobu rozwiązania reklamacji.

2.5.4 Jeżeli wykonawca uzna reklamację za zasadną, zapewni niezwłocznie na własny koszt odpowiednie poprawki lub korekty. W tym przypadku zamawiający ma prawo do zniżki z ceny tłumaczenia pisemnego stosownie do zakresu i istotności wad, jednakże maksymalnie do wysokości 10% tej ceny.

2.5.5 Jeżeli wykonawca uzna reklamację za zasadną, a zamawiający nie zaakceptuje wykonania korekt przez wykonawcę, zamawiającemu udzielona zostanie zniżka odpowiadająca zakresowi wad.

2.5.6 Jeżeli między wykonawcą i zamawiającym powstanie spór o słuszność roszczeń zamawiającego dotyczących odpowiedzialności wykonawcy za wady lub o wysokość zniżki, obie strony zobowiązują się rozwiązywać ten spór drogą pozasądową, a mianowicie w formie opinii rzeczoznawczej niezależnego tłumacza wybranego za zgodą obu stron. Z reguły chodzi o niezależnego tłumacza z listy tłumaczy przysięgłych, prowadzonej przy odpowiednim sądzie, lub native speakera, naktórego zgodzą się obie strony. O cenie szacunkowej za wykonanie opinii rzeczoznawczej obie strony muszą zostać poinformowane przed jej wykonaniem.

2.5.7 Niezależny tłumacz ocenia jakość tłumaczenia w porównaniu z tekstem źródłowym (a nie tylko sam tekst docelowy). Zamawiający i wykonawca są upoważnieni przekazać niezależnemu tłumaczowi wszystkie relewantne informacje związane z reklamacją.

2.5.8 Zamawiający i wykonawca są zobowiązani wnieść niezależnemu tłumaczowi zaliczkę za wykonanie opinii rzeczoznawczej na podstawie punktu 2.5.6 w jednakowej wysokości. Końcowe rozliczenie tych kosztów zostanie wykonane według stopnia zasadności roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym.

2.5.9 Wysokość zniżki określona zostanie na podstawie opinii rzeczoznawczej.

2.5.10 Za ewentualne szkody spowodowane wadami wykonanego tłumaczenia pisemnego odpowiada wykonawca, do wysokości ceny tłumaczenia.

2.5.11 Jeżeli zgodnie z opinią rzeczoznawczą reklamacja nie była zasadna, koszty wykonania opinii pokrywa zamawiający.

2.5.12 Zamawiający zobowiązany jest wnieść roszczenia wobec wykonawcy w związku z wadami wykonanej pracy w odpowiedni sposób i bez zbędnej zwłoki (najpóźniej w ciągu 5 tygodni od odebrania tłumaczenia pisemnego).

2.5.13 Jeżeli roszczenia wynikające z odpowiedzialności wykonawcy za wady zostaną przez zamawiającego wniesione po terminie, wówczas wagasają.

2.5.14 Reklamacja nie ma skutku zawieszającego w odniesieniu do chodzi o zapłaty faktury wystawionej za usługę, do której odnosi się reklamacja, czy o inny rodzaj opłaty za dostarczoną usługę.

3 Tłumaczenia ustne

3.1 Postanowienia ogólne

3.1.1 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić tłumaczenie ustne zgodnie z potwierdzonym zamówieniem (w określonych językach, w uzgodnionym czasie i w uzgodnionym miejscu).

3.1.2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy końcową cenę za tłumaczenie ustne.

3.1.3 Wykonawca zapewni tłumaczenie ustne za pośrednictwem tłumacza.

3.1.4 Zamawiający zobowiązany jest bezpośrednio po realizacji tłumaczenia ustnego potwierdzić wykonawcy, czy zostało ono wykonane prawidłowo i w terminie. Jeżeli tego nie zrobi, domniemuje się, że tłumaczenie wykonane zostało prawidłowo i w terminie.

3.1.5 Jeżeli zamawiający bez istotnej przyczyny anuluje zamówione we właściwy sposób tłumaczenie ustne, zobowiązany jest do zapłaty opłaty anulacyjnej w wysokości według punktu 6.4. niniejszych Ogólnych Warunków.

3.2 Prawa i obowiązki

3.2.1 Zamawiający zobowiązany jest poinformować wykonawcę o celu tłumaczenia ustnego i o wykorzystaniu nagrania, jeżeli będzie dokonywane.

3.2.2 Jeżeli wykonawca nie zostanie o tym celu poinformowany, nie można uwzględnić późniejszej reklamacji z powodów z tym związanych.

3.2.3 Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wykonawcy program tłumaczenia ustnego i teksty z nim związane w celu przygotowania tłumacza z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni. Jeżeli tego nie zrobi, nie reklamacja dotycząca terminologii, której tłumacz użyje, nie zostanie uwzględniona.

3.2.4 Zamawiający jest zobowiązany poinformować wykonawcę o wszystkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na dokonanie zapłaty za wykonaną pracę. Zamawiający jest także zobowiązany poinformować wykonawcę o tym, jeżeli została wydana decyzja o wszczęciu postępowania upadłościowego w stosunku domajątku lub została ogłoszona upadłość.

3.2.5 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa związane z naruszeniem praw autorskich z winy zamawiającego.

3.2.6 Wykonawca i tłumacz będą uważać wszelkie informacje i materiały związane z tłumaczeniem ustnym za ściśle poufne.

3.2.7 Zamawiający nie jest upoważniony do żądania od tłumacza wykonania prac innych niż tłumaczenie ustne, np. sporządzenia pisemnego protokołu z rokowań, tłumaczenia pisemnego, świadczenia usług przewodnika lub usług organizacyjnych.

3.2.8 Zamawiający zobowiązany jest zapewnić warunki odpowiadające rodzajowi tłumaczenia ustnego włącznie z zapleczem technicznym (kabiny, słuchawki, mikrofony itp.), bezbłędną słyszalność i odpowiednie miejsce do pracy, jeżeli zaplecze techniczne nie zostało zamówione wraz z tłumaczeniem u wykonawcy. Jest także zobowiązany przekazać tłumaczowi w terminie wszystkie napisane teksty, które czytają mówcy.

3.2.9 Tłumacz skierowany przez wykonawcę jest należycie przygotowany i ubrany w sposób odpowiadający rodzajowi tłumaczenia ustnego.

3.2.10 Tłumacz pracuje według przyjętych w tym zawodzie zwyczajów i swą pracę wykonuje zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem.

3.2.11 Tłumacz upoważniony jest odmówić pracy w otoczeniu będącym nie do przyjęcia z powodów fizycznych, psychicznych lub etycznych oraz w warunkach niegodnych wykonywania zawodu tłumacza.

3.3 Transport, zakwaterowanie i wyżywienie

3.3.1 Za dzień roboczy tłumacza uważa się 8 godzin. Wszystkie przerwy zaliczane są do czasu pracy.

3.3.2 Czas tłumacza spędzony w podróży lub w inny sposób w związku z tłumaczeniem ustnym wykonawca ma prawo rozliczyć według tej samej stawki, co w przypadku samego tłumaczenia.

3.3.3 Jeżeli zamawiający nie zapewni transportu tłumacza z umówionego miejsca do miejsca tłumaczenia, ma obowiązek zwrócić uwagę wykonawcy na ten fakt z wystarczającym wyprzedzeniem. Ma również wobec wykonawcy obowiązek pokrycia kosztów podróży tłumacza włącznie z dietą w pełnej wysokości według obowiązujących przepisów dotyczących pokrywania kosztów podróży.

3.3.4 Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zakwaterowanie tłumacza w pokoju jednoosobowym z pełnym wyposażeniem. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia takiego zakwaterowania, zamawiający zobowiązany jest odpowiednio wcześnie poinformować wykonawcę i uzyskać zgodę tłumacza na zakwaterowanie zastępcze.

3.3.5 Zamawiający ma obowiązek zapewnić tłumaczowi w trakcie tłumaczenia ustnego przerwę na posiłek i odpoczynek trwającą co najmniej pół godziny po czterech godzinach tłumaczenia.

3.3.6 Zamawiający ma obowiązek zapewnić tłumaczowi wyżywienie według przyjętych zwyczajów i obowiązujących przepisów dotyczących pokrywania kosztów wyżywienia.

3.4 Reklamacja tłumaczenia ustnego

3.4.1 Tłumaczenie ustne ma wady, jeżeli nie zostało wykonane zgodnie z zamówieniem lub nie było odpowiedniej jakości.

3.4.2 Reklamację można zgłosić osobiście, za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub listownie. Reklamacja musi uwzględniać konkretny powód i opis wad oraz zakres ich występowania, ewentualnie może zostać załączone nagranie video lub audio.

3.4.3 Jeżeli wykonawca uzna reklamację za zasadną, zamawiającemu udzielona zostanie zniżka odpowiadająca zakresowi wad.

3.4.4 6 Jeżeli między wykonawcą i zamawiającym powstanie spór o słuszność roszczeń zamawiającego do zastosowania odpowiedzialności wykonawcy za wady lub o wysokość zniżki, obie strony zobowiązują się rozwiązywać ten spór drogą pozasądową, mianowicie w formie opinii rzeczoznawczej niezależnego tłumacza wybranego za zgodą obu stron.

3.4.5 Wysokość zniżki określona zostanie na podstawie opinii rzeczoznawczej.

3.4.6 Zamawiający i wykonawca są zobowiązani wnieść niezależnemu tłumaczowi zaliczkę za wykonanie opinii rzeczoznawczej w jednakowej wysokości. Końcowe rozliczenie tych kosztów zostanie wykonane według stopnia zasadności roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym.

3.4.7 Za ewentualne szkody spowodowane wadami wykonanego tłumaczenia ustnego odpowiada wykonawca, do wysokości ceny tłumaczenia.

3.4.8 Jeżeli zgodnie z opinią rzeczoznawczą reklamacja nie była zasadna, dane koszty wykonania opinii pokrywa zamawiający.

3.4.9 Zamawiający zobowiązany jest wnieść do wykonawcy roszczenia w związku z wadami wykonanego dzieła w odpowiedni sposób i bez zbędnej zwłoki, bezpośrednio po ukończeniu tłumaczenia ustnego, jednak najpóźniej niż w ciągu 5 dni.

3.4.10 Jeżeli roszczenia wynikające z odpowiedzialności wykonawcy za wady wniesione zostaną przez zamawiającego po terminie, wygasają.

3.4.11 Reklamacja nie ma skutku zawieszającego w odniesieniu do zapłaty faktury wystawionej za usługę, do której odnosi się reklamacja, czy inny rodzaj opłaty za dostarczoną usługę.

4 Ceny

4.1 Ceny wszystkich usług są umowne i są uzgadniane między zamawiającym i wykonawcą. Do zatwierdzenia ceny dochodzi w ramach umowy o zapewnieniu prac tłumaczeniowych lub oferty cenowej, którą zamawiający potwierdza składając zamówienie pisemne (patrz punkt 1 – Ustalenia wstępne).

4.2 Wszystkie ceny podawane są bez VAT.

4.3 Stawki za tłumaczenia pisemne są uzgadniane przy uwzględnieniu:

 • rodzaju tłumaczenia (zwykłe / przysięgłe),
 • kombinacji językowej,
 • trudności tekstu,
 • jakości tekstu źródłowego,
 • wymaganej szybkości dostarczenia.

4.4 Na stawki za tłumaczenie ustne ma wpływ przede wszystkim rodzaj tłumaczenia (symultaniczne, konsekutywne, symultaniczne kabinowe) oraz kombinacja językowa.

4.5 Jednostką obliczeniową w wypadku tłumaczeń i korekt jest jedno słowo źródłowe, ewentualnie jedna strona znormalizowana w wypadku tłumaczeń uwierzytelnionych sądowo, patrz dalej - punkt 4.8.

4.6 W wypadku tłumaczeń uwierzytelnionych sądowo cena obliczana jest według ilości stron znormalizowanych gotowego tłumaczenia. Zaokrąglanie wykonywane jest w górę do jednej całej strony znormalizowanej przetłumaczonego tekstu.

4.7 Wykonawca ma prawo zadecydować o dopłacie za pracę podczas dni wolnych od pracy lub świąt, za tłumaczenie lub przepisywanie nagrania dźwiękowego lub video, za tłumaczenie trudno czytelnych materiałów lub za wykonanie tłumaczeń ekspresowych (więcej niż 5 stron znormalizowanych w jednym dniu roboczym).

4.8 Zamawiający ma prawo żądać zniżki przy zamawianiu prac o dużym zakresie.

5 Warunki płatnicze

5.1 Podstawą do zapłaty ceny za wykonaną pracę jest faktura wystawiona przez wykonawcę płatna do dnia, który podany jest na fakturze. Za zwykły termin płatności uważa się 14 dni, jeżeli w umowie nie podano inaczej.

5.2 Wykonawca jest upoważniony do wystawienia zamawiającemu faktury w chwili przekazania gotowej pracy lub po ukończeniu tłumaczenia ustnego.

5.3 Wykonawca jest upoważniony wystawić zamawiającemu fakturę zaliczkową także przed rozpoczęciem prac lub w czasie wykonywania prac. Faktura zaliczkowa jest płatna w terminie płatności podanym na fakturze.

5.4 W razie zwłoki z zapłatą zamawiający płaci wykonawcy 0,1 % z dłużnej kwoty za każdy dzień zwłoki.

6 Odstąpienie od umowy i kompensacja szkody

6.1 Każda ze stron umowy ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli po powstaniu stosunku wynikającego z umowy zaistnieją po jej stronie takie przeszkody uniemożliwiające wypełnienie obowiązków, których nie można usunąć.

6.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy strona umowy ma obowiązek przekazać drugiej stronie umowy w formie pisemnej.

6.3 Jeżeli zamawiający odstąpi od umowy o tłumaczenie pisemne (lub korektę), ma obowiązek pokryć odpowiednią część uzgodnionej ceny za już wykonaną część tłumaczenia, którą wykonawca dostarczy zamawiającemu, ewentualnie nawet cenę za całe tłumaczenie, jeżeli zostało już wykonane w całości.

6.4 Jeżeli zamawiający odstąpi od zamówienia tłumaczenia ustnego 10 do 5 dni kalendarzowych przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia tłumaczenia, opłata anulacyjna wynosi 20 % uzgodnionej ceny, 4 do 2 dni przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia tłumaczenia - 50 % uzgodnionej ceny, a 1 dzień przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia tłumaczenia lub w dniu uzgodnionym jako dzień rozpoczęcia tłumaczenia - 100 % uzgodnionej ceny.

6.5 Wykonawca nie ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku braku realizacji zawartej umowy, jeżeli umowa nie zostanie zrealizowana z powodu nieprzewidywalnych lub nieodwracalnych zdarzeń, którym nie był w stanie zapobiec.

6.6 Zamawiający zobowiązany jest poinformować wykonawcę o użyciu przetłumaczonego tekstu do druku lub do innej formy publicznej prezentacji. Jeżeli tego nie zrobi, nie ma prawa do kompensacji szkody z powodu wad przetłumaczonego tekstu.

7 Postanowienia końcowe

7.1 Zamawiający zobowiązuje się, że bez zgody wykonawcy nie będzie bezpośrednio kontaktował się z tłumaczem.

7.2 Jeżeli za zgodą wykonawcy dojdze do kontaktu zamawiającego z tłumaczem, zamawiający zobowiązuje się nie omawiać z nim kwestii dotyczących warunków handlowych uzgodnionych z wykonawcą.

7.3 Zamawiający zobowiązuje się informować wykonawcę o ewentualnych nowych ustaleniach z tłumaczem pisemnym lub ustnym.

7.4 W przypadku naruszenia obowiązków podanych w punktach 7.1 do 7.3 zamawiający ma obowiązek zapłacić wykonawcy karę umowną w wysokości 20 000 CZK za każde naruszenie, także w przypadku, gdy realizacja zamówienia nie zostanie dokończona.

7.5 Jeżeli niniejsze Ogólne Warunki lub umowa o zapewnieniu prac tłumaczeniowych nie wskazują inaczej, do stosunków prawnych między stronami umowy stosuje się odpowiednie postanowienia ustawy nr 513/1991 Dz. U. Republiki Czeskiej (Kodeks Handlowy Republiki Czeskiej).

7.6 Brzmienie niniejszych Ogólnych Warunków jest wiążące dla obu stron umowy.

7.7 Niniejsze warunki zaczynają obowiązywać dnia 9. 1. 2012.

Co dalej?